Hirdetmény a Dorsum Zrt. részvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról

dorsum hirdetmeny

Közlemény

A DORSUM Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1012 Budapest, Logodi utca 5-7. 3. em. 18., Cg. 01-10-044594, a továbbiakban „Társaság”) 2018. november 12. napján tartott közgyűlése a 3/2018. (XI. 12.) sz. KGY határozattal – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban „Ptk.”), a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban: a „Tpt.”), valamint a Társaság alapszabályának vonatkozó rendelkezései alapján elhatározta a Társaság alaptőkéjét (mindösszesen 25.200.000,-Ft, azaz huszonötmillió-kettőszázezer forint) megtestesítő valamennyi részvény, vagyis 2.520 db, azaz kettőezer-ötszázhúsz darab, egyenként 10.000,-Ft, azaz tízezer forint névértékű, A sorozatú, névre szóló, nyomdai úton előállított törzsrészvény dematerializált részvénnyé történő átalakítását. A meglévő részvények átalakítása mellett kibocsátásra kerül még a) 1 db, azaz egy darab, 1.000,-Ft, azaz egyezer forint névértékű, A sorozatú, névre szóló dematerializált osztalékelsőbbségi részvény, és b) 1 db, azaz egy darab, 1.000,-Ft, azaz egyezer forint névértékű, B sorozatú, névre szóló dematerializált osztalékelsőbbségi részvény.

Felhívás a nyomdai úton előállított részvények benyújtására:

A Társaság jelen hirdetménnyel felhívja a részvényeseket, hogy a nyomdai úton előállított részvényeket – dematerializált részvénnyé való átalakítás céljából – az alábbiakban meghatározott időtartamon belül nyújtsák be az alábbi helyen és megjelölt időszakban.

A részvényes a benyújtással egy időben köteles megjelölni azt a befektetési vállalkozást, hitelintézetet, amellyel értékpapírszámla szerződést kötött. Ennek hiányában úgy kell tekinteni, mint aki a benyújtást elmulasztotta.

A nyomdai úton előállított részvények benyújtására nyitva álló időszak: az átalakítás megkezdésének időpontja a jelen hirdetmény Cégközlönyben való megjelenésének napja, időtartama 60 (hatvan) nap. A részvények a benyújtásukra nyitva álló időszak alatt munkanapokon 9:00 és 16:00 óra között nyújthatók be. A részvények benyújtására nyitva álló időszak ugyanakkor a Tpt. 10. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel hamarabb is lezárható.

A részvények benyújtásának helye: a Társaság székhelye (1012 Budapest, Logodi utca 5-7. 3. em. 18.).

A részvényátalakítás időpontja a nyomdai úton előállított részvény benyújtására megjelölt határidő utolsó napját követő munkanap. Amennyiben azonban a részvények benyújtására nyitva álló határidő lejárta előtt a részvényesek által adott felhatalmazás alapján a Társaság igazgatósága megállapítja, hogy valamennyi nyomdai úton előállított részvény érvényesen benyújtásra került, úgy a részvények benyújtására nyitva álló időszak korábban is lezárható és az átalakítás időpontja ilyen esetben a valamennyi nyomdai úton előállított részvény érvényes benyújtásának igazgatósági megállapítását követő munkanap. A Társaság az átalakítás napján köteles kiállítani a Tpt. 7. § (2) bekezdésében meghatározott okiratot.

A részvényátalakítás, a be nem nyújtott részvények, az értékesítés:

A részvények átalakítása a részvényekhez fűződő jogokat nem érinti. Ennek megfelelően a részvények átalakítása során minden érvényesen benyújtott, névre szóló, nyomdai úton előállított, 10.000,-Ft, azaz tízezer forint névértékű törzsrészvény után 1 db, azaz egy darab, 10.000,-Ft, azaz tízezer forint névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvényt kerül jóváírásra a részvényes által megjelölt értékpapírszámlán.

Az átalakítás napjával a Társaság az átalakítással részvényeket sorszám szerint érvénytelenné nyilvánítja és dematerializált részvénnyé alakítja. Az átalakításra érvényesen be nem nyújtott részvények sorszámát a Társaság nyilvántartásba veszi. A Társaság az érvényesen be nem nyújtott részvények helyébe lépő dematerializált részvényeket – az átalakítástól számított 6 (hat) hónapon belül – befektetési vállalkozás, hitelintézet közreműködésével értékesíti. Az értékesítés eredménytelensége esetén a társaság az értékesítésre nyitva álló határidő lejártát követő első közgyűlésen az alaptőkét leszállítja.

Az érvénytelenné nyilvánított részvény forgalom tárgya nem lehet, azonban annak bemutatásával tulajdonosa követelheti részére a dematerializált részvény kiadását, vagy ha az értékesítés megtörtént, az értékesített dematerializált részvény ellenértékét vagy a lejártakor esedékes összeget. Az értékesített részvény ellenértékét, illetve a lejártakor esedékes összeget a részvényes jelentkezéséig a társaság hitelintézetnél nyitott letéti számlán tartja. A benyújtási határidőt elmulasztó részvényes az igények érvényesítéséig felmerült költségeket köteles megfizetni. A részvény kiadása iránti követelés helyébe lépő pénzkövetelés elévülésére az értékpapírban megtestesített vagyoni igény elévülésére irányadó szabályok érvényesek.

Egyéb információ

A részvények átalakításával (benyújtásával) kapcsolatosan a Társaság székhelyén munkaidőben, valamint a legal@dorsum.eu e-mail címen kérhető további tájékoztatás.

WHY CHOOSE DORSUM

OUR CORE COMPETENCIES

chart
20 YEARS OF EXPERIENCE
The company was established in 1996 and since that it has grown from a few employees into an organization with a staff of 300 for delivering integrated investments IT solutions.
head with gear
EXPERIENCED PROJECT TEAM
We have an experienced project team, with team members working at Dorsum almost since the beginning, gaining a lot of experience in multinational and broad projects.
light bulb
CONTINUOUS PRODUCT INNOVATION
We are delivering solutions based on the trends we monitor and on the knowledge we gathered over the decades. We listen to our customers to create innovative solutions.
shaking hands
LONG TERM SUPPORT AND PARTNERSHIP
We support our clients by offering them unique cooperation throughout the lifecycle of the products, managing expectations in terms of functionality, time and budget.

WOULD YOU LIKE TO LEARN MORE?

Just simply write us a message and we will be in contact with you soon!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.